Algemene voorwaarden Fides hondentraining (privétraining & hondenschool):

Partijen: – Hondenschool: Fides hondentraining & uitlaatservice, gevestigd te Ravenstein – Cursist/klant: eigenaar van de hond – Hond: hond(en) van cursist die de cursus/privé trainingen volgen bij Fides hondentraining & uitlaatservice – Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de hondenschool zich verbindt jegens de cursist/klant een cursus of privéles in te stellen ten behoeve van de hond.

Artikel 1 – Werkzaamheden De hondenschool voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 2 – Algemeen – Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling. – Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen hondenschool en cursist/klant. – Hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Cursist/klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de cursist/klant, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. – Bij de inschrijving voor de hondenschool dient de cursist/klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen. – Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen. – Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 3 – Rechten en plichten hondenschool – Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de cursus. Zij kunnen eventueel, na overleg, gebruik maken van een inhaalles. – Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de cursus. – Hondenschool heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn. – De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. – De hondenschool heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is de hondenschool beperkt beschikbaar. – Wanneer hondenschool door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de cursus niet kan verrichten, zal deze de cursist/klant zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden. – Hondenschool heeft het recht om de cursus niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op hondenschool verhaald worden. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken. – Hondenschool heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat cursist/klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

Artikel 4 – Rechten en plichten cursist/klant – Cursist/klant is verplicht om hondenschool te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier. – De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt (of getiterd). – Bij eerste les van de cursus dient cursist/klant het entingsboekje/paspoort van de hond te overleggen. – Cursist/klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan hondenschool. – Cursist/klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training. Hierbij zijn correctie materialen verboden. – Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van correctiematerialen door cursist/klant, wordt de toegang tot cursus geweigerd. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

 • Cursist zorgt dat de hond minimaal 2 uur voor de cursus niet meer heeft gegeten i.v.m. eventuele gevaar voor maagkanteling.
 • De cursist/klant dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen. – Bij verhindering (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, inhaaldagen kunnen besproken of restitutie na rato. – Inhaaldagen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaaldagen worden in overleg met de hondenschool en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd vervalt het recht op inhalen. – Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur. – De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel. – De hond dient tijdens de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn. – De honden mogen aan de lijn geen contact hebben met elkaar. – In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur. – Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van telefoon (uitzondering in overleg), roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid – De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van cursist/klant. Cursist/klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

 • Cursist/klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door hondenschool of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op cursist/klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld. – Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens de cursus. – Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond. – Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond. – Hondenschool heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 6 – Betalingen – Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW. – Cursist/klant gaat akkoord met het vooraf betalen van de cursus. Dit bij voorkeur door middel van automatische incasso. – In geval van niet tijdige betaling door cursist/klant zal de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.

Voorwaarden Fides Individuele uitlaatservice & puppyservice Artikel 1 – selectie, gedrag & gezondheid

 1. Bij ziekte, fysieke beperkingen of loopsheid van de hond, stelt de eigenaar Fides zo spoedig mogelijk op de hoogte vóór de afgesproken wandeling.
 2. De eigenaar machtigt Fides om in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond de dierenarts in te schakelen. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard wordt de eigenaar altijd zo spoedig mogelijk ingelicht.
 3. De hond dient sociaal te zijn naar mensen en soortgenoten.
 4. De hond kan redelijkerwijs luisteren en kent de basiscommando’s “hier”, “zit“ en “blijf”.
 5. Fides heeft het recht om honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat de hond een gevaar op kan leveren voor haar zelf, andere honden of personen. Artikel 2 – schade
 6. De eigenaar van de hond is verplicht een geldige WA verzekering te hebben waarin de hond opgenomen is op de polis.
 7. De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. a. Eventuele kosten aan derden kunnen worden verhaald op de eigenaar. b. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 8. Fides is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding, ziektes, besmettingen, infecties, kreupelheid of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.
 9. Fides is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk worden gesteld de hond terug te vinden.
 10. Fides heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de eigenaar. Echter is zij niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of schade (aan spullen) in, aan en rond de woning waar de hond wordt opgehaald en thuisgebracht.
 11. Fides is alleen aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel of nalatigheid van Fides.
 12. Fides is niet aansprakelijk voor schade (aan spullen) in, aan en rond de woning door de natte of vieze hond. Fides zal de hond handdoekdroog in de woning achterlaten mits deze is klaargelegd door de eigenaar.

Artikel 3 – betalingen

 1. Betalingen van strippenkaarten dienen vooraf te geschieden.
 2. De kosten worden overgemaakt op rekening van Fides, onder vermelding van de naam van de hond.
 3. Als een strippenkaart bijna vol is, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen. Het op tijd aanschaffen van een nieuwe strippenkaart is echter de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 4. Fides is van mening dat de hond nooit de dupe mag worden van een betalingsachterstand. Zij hanteert een respijttermijn van maximaal zeven dagen. Fides wijst de eigenaar nadrukkelijk op het verstrijken van deze respijttermijn. Zij zal de hond dan niet meer mee nemen met de uitlaatservice, totdat het volledige bedrag van een nieuwe strippenkaart is betaald. Reeds gemaakte wandelingen worden op de nieuwe kaart afgetekend.
 5. Een strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 6. Er vindt geen restitutie van kosten plaats op reeds gekochte strippenkaarten. a. Uitzondering op artikel 4.6 is overlijden van de hond. b. Restitutie in situaties waarin u machteloos staat, is altijd in overleg. Artikel 4 – sleutelgebruik
 7. De eigenaar geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis/bijgebouw/schuur binnen te gaan.
 8. De sleutel van de eigenaar wordt door Fides alleen gelabeld met de naam van de hond. (Nooit met de adres gegevens)
 9. Indien de eigenaar geen gebruik meer wil maken van de diensten van Fides, zal zij binnen één week na opzegging de sleutel persoonlijk retourneren aan de eigenaar. Artikel 5 – ophalen, wandeling en thuisbrengen
 10. Fides zal de hond altijd op verantwoorde wijze behandelen, met de grootst mogelijke zorg, liefde en aandacht.
 11. Fides laat de hond uit gedurende de volledige afgesproken duur.
 12. De eigenaar zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
 13. De hond moet een degelijke halsband dragen (geen slipketting).
 14. De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 6 – wijzigingen in wandelschema

 1. Fides en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond uitgelaten wordt.
 2. Wil de eigenaar de vaste dagen wijzigen? Dan gaat dit in overleg met Fides en onder voorbehoud van beschikbaarheid van voldoende plaats.
 3. Afzeggen van een wandeling dient 24 uur van te voren te gebeuren.
 4. Fides heeft bij afmelding binnen 24 uur voor de afgesproken wandeling en op de wandeldag zelf, het recht het normale tarief in rekening te brengen.
 5. In geval van onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) zal Fides zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar. a. Indien een wandeling niet door kan gaan, zullen de kosten van de ongemaakte wandeling niet in rekening worden gebracht. b. Fides heeft het recht, indien redelijkerwijs mogelijk, de wandeling alsnog plaats te laten vinden op een vroeger/later tijdstip op de afgesproken wandeldag. c. Fides heeft het recht de wandeling te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger.
 6. Vakanties van de eigenaar en van Fides dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
 7. Fides heeft het recht de wandelingen gedurende haar vakantie tijdelijk niet te laten plaatsvinden of te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger.

Algemene voorwaarden Fides hondentraining (privétraining & hondenschool):

Partijen: – Hondenschool: Fides hondentraining & uitlaatservice, gevestigd te Ravenstein – Cursist/klant: eigenaar van de hond – Hond: hond(en) van cursist die de cursus/privé trainingen volgen bij Fides hondentraining & uitlaatservice – Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de hondenschool zich verbindt jegens de cursist/klant een cursus of privéles in te stellen ten behoeve van de hond.

Artikel 1 – Werkzaamheden De hondenschool voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 2 – Algemeen – Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling. – Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen hondenschool en cursist/klant. – Hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Cursist/klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de cursist/klant, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. – Bij de inschrijving voor de hondenschool dient de cursist/klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen. – Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen. – Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 3 – Rechten en plichten hondenschool – Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de cursus. Zij kunnen eventueel, na overleg, gebruik maken van een inhaalles. – Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de cursus. – Hondenschool heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn. – De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. – De hondenschool heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is de hondenschool beperkt beschikbaar. – Wanneer hondenschool door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de cursus niet kan verrichten, zal deze de cursist/klant zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden. – Hondenschool heeft het recht om de cursus niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op hondenschool verhaald worden. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken. – Hondenschool heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat cursist/klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

Artikel 4 – Rechten en plichten cursist/klant – Cursist/klant is verplicht om hondenschool te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier. – De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt (of getiterd). – Bij eerste les van de cursus dient cursist/klant het entingsboekje/paspoort van de hond te overleggen. – Cursist/klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan hondenschool. – Cursist/klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training. Hierbij zijn correctie materialen verboden. – Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van correctiematerialen door cursist/klant, wordt de toegang tot cursus geweigerd. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid – De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van cursist/klant. Cursist/klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

Artikel 6 – Betalingen – Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW. – Cursist/klant gaat akkoord met het vooraf betalen van de cursus. Dit bij voorkeur door middel van automatische incasso. – In geval van niet tijdige betaling door cursist/klant zal de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.

Voorwaarden Fides Individuele uitlaatservice & puppyservice Artikel 1 – selectie, gedrag & gezondheid

 1. Bij ziekte, fysieke beperkingen of loopsheid van de hond, stelt de eigenaar Fides zo spoedig mogelijk op de hoogte vóór de afgesproken wandeling.
 2. De eigenaar machtigt Fides om in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond de dierenarts in te schakelen. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard wordt de eigenaar altijd zo spoedig mogelijk ingelicht.
 3. De hond dient sociaal te zijn naar mensen en soortgenoten.
 4. De hond kan redelijkerwijs luisteren en kent de basiscommando’s “hier”, “zit“ en “blijf”.
 5. Fides heeft het recht om honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat de hond een gevaar op kan leveren voor haar zelf, andere honden of personen. Artikel 2 – schade
 6. De eigenaar van de hond is verplicht een geldige WA verzekering te hebben waarin de hond opgenomen is op de polis.
 7. De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. a. Eventuele kosten aan derden kunnen worden verhaald op de eigenaar. b. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 8. Fides is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding, ziektes, besmettingen, infecties, kreupelheid of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.
 9. Fides is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk worden gesteld de hond terug te vinden.
 10. Fides heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de eigenaar. Echter is zij niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of schade (aan spullen) in, aan en rond de woning waar de hond wordt opgehaald en thuisgebracht.
 11. Fides is alleen aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel of nalatigheid van Fides.
 12. Fides is niet aansprakelijk voor schade (aan spullen) in, aan en rond de woning door de natte of vieze hond. Fides zal de hond handdoekdroog in de woning achterlaten mits deze is klaargelegd door de eigenaar.

Artikel 3 – betalingen

 1. Betalingen van strippenkaarten dienen vooraf te geschieden.
 2. De kosten worden overgemaakt op rekening van Fides, onder vermelding van de naam van de hond.
 3. Als een strippenkaart bijna vol is, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen. Het op tijd aanschaffen van een nieuwe strippenkaart is echter de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 4. Fides is van mening dat de hond nooit de dupe mag worden van een betalingsachterstand. Zij hanteert een respijttermijn van maximaal zeven dagen. Fides wijst de eigenaar nadrukkelijk op het verstrijken van deze respijttermijn. Zij zal de hond dan niet meer mee nemen met de uitlaatservice, totdat het volledige bedrag van een nieuwe strippenkaart is betaald. Reeds gemaakte wandelingen worden op de nieuwe kaart afgetekend.
 5. Een strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 6. Er vindt geen restitutie van kosten plaats op reeds gekochte strippenkaarten. a. Uitzondering op artikel 4.6 is overlijden van de hond. b. Restitutie in situaties waarin u machteloos staat, is altijd in overleg. Artikel 4 – sleutelgebruik
 7. De eigenaar geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis/bijgebouw/schuur binnen te gaan.
 8. De sleutel van de eigenaar wordt door Fides alleen gelabeld met de naam van de hond. (Nooit met de adres gegevens)
 9. Indien de eigenaar geen gebruik meer wil maken van de diensten van Fides, zal zij binnen één week na opzegging de sleutel persoonlijk retourneren aan de eigenaar. Artikel 5 – ophalen, wandeling en thuisbrengen
 10. Fides zal de hond altijd op verantwoorde wijze behandelen, met de grootst mogelijke zorg, liefde en aandacht.
 11. Fides laat de hond uit gedurende de volledige afgesproken duur.
 12. De eigenaar zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
 13. De hond moet een degelijke halsband dragen (geen slipketting).
 14. De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 6 – wijzigingen in wandelschema

 1. Fides en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond uitgelaten wordt.
 2. Wil de eigenaar de vaste dagen wijzigen? Dan gaat dit in overleg met Fides en onder voorbehoud van beschikbaarheid van voldoende plaats.
 3. Afzeggen van een wandeling dient 24 uur van te voren te gebeuren.
 4. Fides heeft bij afmelding binnen 24 uur voor de afgesproken wandeling en op de wandeldag zelf, het recht het normale tarief in rekening te brengen.
 5. In geval van onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) zal Fides zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar. a. Indien een wandeling niet door kan gaan, zullen de kosten van de ongemaakte wandeling niet in rekening worden gebracht. b. Fides heeft het recht, indien redelijkerwijs mogelijk, de wandeling alsnog plaats te laten vinden op een vroeger/later tijdstip op de afgesproken wandeldag. c. Fides heeft het recht de wandeling te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger.
 6. Vakanties van de eigenaar en van Fides dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
 7. Fides heeft het recht de wandelingen gedurende haar vakantie tijdelijk niet te laten plaatsvinden of te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger.